Kniha: "Moderní HPLC separace v teorii a praxi I a II".

 

Obsah I. Dílu

 

1. ZÁKLADNÍ POJMY CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE

ZÁKLADNÍ CHROMATOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY

ROZMÝVÁNÍ ELUČNÍ ZÓNY A JEHO PŘÍČINY

CHROMATOGRAFICKÁ SEPARACE A JEJÍ OVLIVNĚNÍ

GRADIENTOVÁ ELUCE

2. INSTRUMENTACE V HPLC

OBECNÉ SCHÉMA KAPALINOVÉHO CHROMATOGRAFU

TRANSPORT MOBILNÍ FÁZE

DÁVKOVÁNÍ VZORKU

KOLONY

DETEKČNÍ SYSTÉMY

DERIVATIZACE V HPLC

3. STACIONÁRNÍ FÁZE

SILIKAGEL

CHEMICKY VÁZANÉ FÁZE NA BÁZI SILIKAGELU

STACIONÁRNÍ FÁZE NA BÁZI KOVOVÝCH OXIDŮ

POLYMERNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE

HYBRIDNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE

STACIONÁRNÍ FÁZE NA BÁZI GRAFITOVÉHO UHLÍKU

4. CHROMATOGRAFICKÉ SYSTÉMY

SYSTÉMY S NORMÁLNÍMI FÁZEMI (NP-HPLC)

SYSTÉMY S REVERZNÍMI FÁZEMI (RP-HPLC)

IONTOVĚ VÝMĚNNÁ CHROMATOGRAFIE (IEC)

MOLEKULOVÁ VYLUČOVACÍ CHROMATOGRAFIE (SEC)

HYDROFILNÍ INTERAKČNÍ CHROMATOGRAFIE (HILIC)

VÍCEMODÁLNÍ CHROMATOGRAFIE (MIXED-MODE CHROMATOGRAPHY)

IONTOVĚ-PÁROVÁ CHROMATOGRAFIE

MICELÁRNÍ CHROMATOGRAFIE A MICELÁRNÍ ELEKTROKINETICKÁ CHROMATOGRAFIE

AFINITNÍ CHROMATOGRAFIE

HYDROFOBNÍ INTERAKČNÍ CHROMATOGRAFIE (HIC)

CHIRÁLNÍ CHROMATOGRAFIE

5. SOUČASNÉ TRENDY V KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFII

ULTRA-VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (UHPLC)

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ (HTLC)

POVRCHOVĚ PORÉZNÍ ČÁSTICE

MONOLITICKÉ KOLONY

SUPERKRITICKÁ FLUIDNÍ CHROMATOGRAFIE

DVOUDIMENZIONÁLNÍ CHROMATOGRAFIE (2D-LC)

MINIATURIZACE V KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFII


 

Obsah II. Dílu

 

1. PRAXE V MODERNÍ HPLC

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ MOBILNÍ FÁZE

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY

2. VÝVOJ A OPTIMALIZACE METODY

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ VZORKU A URČENÍ CÍLE METODY

VÝBĚR ZPŮSOBU DETEKCE ANALYTŮ

VOLBA CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU

VOLBA STACIONÁRNÍ A MOBILNÍ FÁZE

PŘEDBĚŽNÉ EXPERIMENTY S VYUŽITÍM STANDARDNÍCH LÁTEK

DŮKLADNÁ OPTIMALIZACE METODY

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SEPARACE PŘI VÝVOJI METODY

SPECIFICKÉ OPTIMALIZAČNÍ PŘÍSTUPY

3. PŘÍPRAVA VZORKŮ K CHROMATOGRAFICKÉ ANALÝZE

KONVENČNÍ ZPŮSOBY ÚPRAVY VZORKŮ

MODERNÍ TRENDY TECHNIK ÚPRAVY VZORKŮ

4. VALIDACE METOD V HPLC

VALIDAČNÍ PARAMETRY

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ VALIDACE

VALIDACE LÉKOPISNÝCH NEBO NORMOVANÝCH METOD

TEST ZPŮSOBILOSTI CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU (SYSTEM SUITABILITY TEST)

5. KVALIFIKACE HPLC SYSTÉMU

TLAKOVÝ TEST SYSTÉMU

TEPLOTA AUTOSAMPLERU (SPRÁVNOST A LINEARITA)

TEPLOTA KOLONOVÉHO TERMOSTATU (SPRÁVNOST A LINEARITA)

HPLC ČERPADLO

HPLC AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ

HPLC DETEKTORY

6. PROBLÉMY V HPLC (TROUBLESHOOTING)

ZÁKLADNÍ LINIE

RETENČNÍ ČAS

TVAR A PLOCHA PÍKU

CHROMATOGRAM